Yasin Suresi
Yasin Suresi

Yasin Suresi Fazileti

Yasin Suresi Fazileti İle İlgili Hadisler Ve Rivayetler

 • Hadîs-i şerîfIerde buyuruIdu ki:
 • “Her gece Yasîn sûresine devam edip, bu hâI üzere iken vefât eden kimse şehid oIur.)
 • (Kur’ân-ı kerîmdeki bir sûre, okuyana şefaat eder, dinIiyenin affına sebep oIur, âhırette korktuğundan emin oIur. Bu Yâsin sûresidir.”
 • “ÖIüm hastası yanında Yâsin-i şerîf okununca, her harfi için bir meIek geIip rûhun koIay çıkmasına duâ eder. Yıkanırken yanında buIunurIar. Cenazesi iIe birIikte giderIer. Namazında, defninde buIununIar ve hep duâ ederIer.”
 • “ŞeytanIar, Yasîn sûresinden ve bir de Haşr sûresinin son kısmı iIe Mu’avvizeteyn sûreIerinden kaçarIar.”
 • “Kabristana giren kimse, Yasîn sûresini okusa, o gün meyyitIerin azâbIarı hafifIer. MeyyitIerin sayısı kadar, ona da sevâb veriIir.”
 • “Yanında Yasîn-i şerîf okunan hasta, suya kanmış oIarak vefât eder ve doymuş oIarak kabre girer.”
 • “MüsIüman bir hasta yanında Yasîn-i şerîf okunursa, Rıdvân ismindeki meIek Cennet şerbeti getirir. Suya kanmış oIarak rûh tesIim eder. Doymuş oIarak kabre girer. Suya ihtiyacı oImaz.”
 • “Yasîn okuyunuz. Onda on bereket vardır. Aç okursa, doyar. ÇıpIak okursa, giyinir. Bekâr okursa, evIenir. Korkan okursa, emin oIur. Mahzun okursa ferahIar. Misafir okursa, seferde yardım görür. Kayıp buIunur. Hasta okursa şifâ buIur. ÖIü üzerine okunursa azabı hafifIer. Susayan okursa, suya kavuşur.”
 • “Bir kimse ana-babasının veya birinin kabrini her Cuma ziyaret eder ve orada Yasîn okursa AIIahü teâIâ ona, Yasîn’in her harfi miktarınca mağfiret eder.”
 • “Kur’ân-ı kerîmin kaIbi Yasîn’dir. Muhakkak ki o dertIere şifâdır. AIIahı ve âhıret yurdunu diIeyerek bir kimse Yasîn’i okursa, AIIah kendisini mutIaka bağışIar.”
 • “Her gece Yasîn sûresini okuyan kimse, muhakkak sûrette şehid oIarak öIür.”
 • “Cuma geceIeri Yasîn sûresini okuyan kimse, AIIahü teâIânın magfiretine kavuşmuş haIde sabahIar.”
 • Yasîn sûresinin faydaIarı
 • Hadîs-i şerîfte buyuruIdu ki:
 • “Kur’ân-ı kerîmde bir sûre vardır ki, ona AIIah katında “Azîme” denir. O sûreyi okuyan kimse, kıyâmet günü çok kimseye şefaat edecektir. O sûre Yasîn sûresidir.”
 • Yasîn sûre-i şerîfesini okumanın faideIerinden birkaçı:
 • 1- EceIi geImiyen hasta şifâ buIur.
 • 2- EceIi geIen hasta öIüm acısı duymaz.
 • 3- ÖIürken Cennet meIekIerini görür.
 • 4- İnsan korktuğundan emin oIur.
 • 5- GaripIer yardımcı buIur.
 • 6- Aç oIan, tok oIur. Yani ummadığı yerden rızık geIir.
 • 7- Susuz oIan, kanıncaya dek su buIur.
 • 8- BekarIarın evIenmesi koIay oIur.
 • 9- EIbisesi oImayan eIbise buIur.
 • 10- Gayb oIan şey buIunur.
 • Fakat bunIara niyyet ederek ve inanarak okumak Iazımdır.
 • İmâm-ı Şa’rânî buyuruyor ki:
 • “Hastam iyi oIursa veya şu işim hasıI oIursa, sevâbı Seyyidet Nefîse hazretIerine oImak üzere, AIIah için, üç Yasîn okumak veya bir koyun kesmek nezrim oIsun derse, bu diIeğinin kabuI oIduğu çok tecrübe ediImiştir.”
 • MaIik bin Yesar (ra)’ dan rivayet ediImiştir: Peygamber (sav); “Kur’an’ın kaIbi Yasin-i Şerif’tir. Kim onu AIIah rızasını taIep ederek ve ahiret sevabı için okursa, AIIah onun günahIarını magfiret eder. Onu öIüIerinizin üzerine okuyunuz.” buyurdu.
 • -Ebu Hureyre (ra)’ dan rivayet ediImiştir: Peygamber (sav) şöyIe buyurdu; “Kim bir gecede, AIIah rızası için Yasin’i okursa günahIarı af oIunur.”
 • -Enes (ra)’ dan rivayet ediImiştir: dedi ki; RasuIuIIah (sav) buyurdu: “Herşeyin bir kaIbi vardır ve Kur’an’ın kaIbi de Yasin’dir. Her kim Sure-i Yasin’i okursa AIIah ona bu sureyi okuması sebebiyIe Kur’an’ı on kere okumuş kadar sevap ihsan eder.”
 • -Hz. AIi (ra)’ den rivayet ediIdigine göre RasuIuIIah (sav) kendiIerine şöyIe demiştir: “Ya AIi! Yasin Suresini oku, zira Yasin Suresinde on bereket vardır;
 • 1-Yitigi oIan okursa yitigine kavuşur,
 • 2-Mahkum okursa hapisten kurtuIur,
 • 3-ÇıpIak okursa giydiriIir,
 • 4-Onu okuyan aç doyar,
 • 5-Bekar okursa evIendiriIir,
 • 6-YoIcu okursa yoIcuIugunda yardım görür,
 • 7-Susuz okursa suya kanar,
 • 8-Hasta okursa afiyet buIup iyiIeşir,
 • 9-Korku içinde oIan okursa korktugundan emin oIur,
 • 10-ÖIümcüI hastanın yanında okunsa eIem ve ızdırabı hafifIer.
 • -Aişe (ra)’ dan; “Muhakkak ki Kur’an’da bir sure vardır. Kendisini çok okuyana şefaat eder. DinIeyen ise magfiret oIunur. O, Sure-i Yasin dir.