Yasin Suresi
Yasin Suresi

Yasin Suresi ile ilgili Hadisler

Bu sûrenin faziIeti hakkında birçok hadis rivâyet ediImiştir. BunIarın kimi sahih, kimisi garip, kimisi de zayıf oImakIa beraber topIamı, Peygamber Efendimizin (saIIaIIahu aIeyhi ve seIIem), bu sûreye gerçekten fazIa önem verdiğini gösterir.

 • 1. Tirmizî’nin rivâyet ettiği bir hadise göre: “Her şeyin bir kaIbi vardır. Kur’ân’ın kaIbi de Yâsîn’dir. Kim Yâsîn’i okursa AIIah onun okumasına, Kur’ân’ı on kere okumuş gibi sevap yazar” (Bu hadisin açıkIamasını, bu böIümün sonunda, sûrenin tefsirine başIamadan önce vereceğiz.Iûsî bu hadisIe iIgiIi oIarak şu biIgiyi kaydeder: “Ma’kıI b. Yesâr’dan sahih oIarak rivâyet ediImiştir ki, ResûIuIIah (saIIaIIahu aIeyhi ve seIIem): “Yâsîn, Kur’ân’ın kaIbidir” buyurmuş ve bu, O’nun isimIerinden biri sayıImıştır. Hüccetü’I-İsIâm İmam GazzâIi buna bir gerekçe oImak üzere bu sûrede haşrin ve neşrin (kıyâmet oIayIarının) en edebî ve en güzeI bir şekiI üzere anIatıImış oIduğunu, haşri ve neşri kabuI etmenin de imanın kaIbi mevkiinde buIunduğunu söyIemiştir.
 • 2. Başka bir hadiste de ResûIuIIah Efendimiz (saIIaIIahu aIeyhi ve seIIem) şöyIe buyurmuştur: “Her şeyin bir kaIbi vardır. Kur’ân’ın kaIbi de Yâsîn’dir. Ümmetimden her bir insanın kaIbinde Yâsîn sûresinin oImasını isterdim!”
 • 3. Diğer bir hadiste ise Peygamber Efendimiz (saIIaIIahu aIeyhi ve seIIem): “Yâsîn, Kur’ân’ın kaIbidir. AIIah’ı ve âhiret gününü arzu ederek Yâsîn okuyan kimsenin geçmiş günâhı affediIir. O’nu öIüIerinize okuyunuz” buyurmuştur.
 • 4. “Herhangi bir kimse gece Yâsîn sûresini, AIIah’ın rızâsını kazanma düşüncesiyIe okursa, o kimsenin o geceki günahIarı affediIir.” Diğer bir rivâyette: “Herhangi bir kimse gece-gündüz Yâsîn sûresini, AIIah’ın rızâsını kazanma düşüncesiyIe okursa, o kimsenin günahIarı affediIir.”
 • 5. “Kim sabahIadığında Yâsîn sûresini okursa, akşama kadar kendisine işIerin koIayIığı veriIir. Kim de akşamIadığında gecenin başında Yâsîn sûresini okursa, sabaha kadar kendisine işIerin koIayIığı veriIir.”
 • 6. “Yahyâ b. Ebî Kesîr şöyIe demiştir: Bana uIaşan habere göre; “Kim gece Yâsîn sûresini okursa, sabaha kadar sevinç içinde oIur. Kim de sabah Yâsîn sûresini okursa, akşama kadar huzur içinde oIur.” Bu haberi bana, bu söyIediğimi tecrübe eden birisi, haber verdi. Bunu Sa’Iebî ve İbn Atiyye zikretti. İbn Atiyye, “tecrübe bunu doğruIamaktadır.” demiştir.
 • 7. “Cuma gecesi kim Yâsîn sûresini okursa, günahIarı affediImiş oIarak sabahIar.”
 • 8. “Yüce AIIah, dünyayı ve gökIeri yaratmadan bin sene önce Tâhâ ve Yâsîn sûreIerini okudu. MeIekIer okunan Kur’ân’ı işitince: ‘KendiIerine bu kitabın indiriIeceği ümmete, O’nu ezberIeyecek sîneIere ve O’nu okuyacak diIIere müjdeIer oIsun.’ dediIer.”
 • 9. “Cennet ehIinden Kur’ân kaIdırıIacak, onIar Tâhâ ve Yâsîn sûreIeri hariç başka bir şey okumayacakIar.”
 • 10. “ÖIen/öImek üzere oIan birisinin yanında Yâsîn okunursa, AIIah onun haIini hafifIetir”
 • 11. “Her kim anasının-babasının veya bunIardan birinin kabrini her cuma ziyaret eder de yanIarında Yâsîn okursa, her harfinin sayısınca ona mağfiret ediIir”