Yasin Suresi
Yasin Suresi

Yasin Suresi Türkçe Oku

 • 1. Yasın
 • 2. Vel kur'anil hakiym
 • 3. İnneke le minel murseliyn
 • 4. Ala sıratım müstekıym
 • 5. Tenziylel aziyzir rahıym
 • 6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
 • 7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun
 • 8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
 • 9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
 • 10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun
 • 11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
 • 12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn
 • 13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun
 • 14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
 • 15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun
 • 16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun
 • 17. Ve ma aleyna illel belağul mübın
 • 18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
 • 19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun
 • 20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn
 • 21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun
 • 22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
 • 23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun
 • 24. İnnı izel le fı dalalim mübın
 • 25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
 • 26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun
 • 27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
 • 28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
 • 29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
 • 30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
 • 31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun
 • 32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun
 • 33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun
 • 34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
 • 35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun
 • 36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun
 • 37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muzIimûn
 • 38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym
 • 39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
 • 40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun
 • 41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
 • 42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
 • 43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
 • 44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn
 • 45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
 • 46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn
 • 47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın
 • 48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn
 • 49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun
 • 50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
 • 51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
 • 52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun
 • 53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun
 • 54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun
 • 55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
 • 56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
 • 57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
 • 58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym
 • 59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
 • 60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn
 • 61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym
 • 62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun
 • 63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
 • 64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
 • 65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
 • 66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
 • 67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
 • 68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun
 • 69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn
 • 70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın
 • 71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun
 • 72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun
 • 73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun
 • 74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
 • 75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
 • 76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun
 • 77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
 • 78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
 • 79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım
 • 80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
 • 81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım
 • 82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun
 • 83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun